Skip to main content Skip to main nav

Community of Practice Nieuwe en Decentrale Sanitatie

De Community of Practice (CoP) Nieuwe en Decentrale Sanitatie is bedoeld om kennis en ervaring te verspreiden en onderling uit te wisselen over de verwerking van afvalwater als huishoudens niet via een centraal rioolstelsel worden aangesloten op een rioolwaterzuivering (rwzi). Die situatie doet zich voor als er geen riolering aanwezig is (en niet kan worden gerealiseerd), of als er op grond van innovatie, duurzaamheid of andere redenen gekozen is voor een vorm van decentrale sanitatie.

De CoP Nieuwe en Decentrale Sanitatie gaat over de inzameling, het transport en de verwerking van huishoudelijk afvalwater op een schaal kleiner dan de kleinste RWZI (ca 10.000 i.e.). Aandacht is er voor de keuze van toiletsystemen, het transport en voor de verschillende mogelijkheden voor zuivering en hergebruik. De CoP stimuleert 1) het delen van kennis en ervaringen, 2) onderzoek naar bestaande systemen en 3) innovaties die zich richten op een verdere verduurzaming van de (lokale) waterketen.

Nederland heeft de verwerking van huishoudelijk afvalwater relatief gezien goed op orde. Ongezuiverde lozingen komen vrijwel niet voor. Dat is geen reden om nu achter over te leunen. Er zijn drie belangrijke redenen om de potenties van Nieuwe Sanitatie en decentrale voorzieningen te blijven onderzoeken.

  1. In grote delen van het buitengebied zijn de komende decennia herinvesteringen nodig om de huidige infrastructuur te vervangen of te optimaliseren.
  2. Maatschappelijk wordt de noodzaak onderkent om de huidige afvalwaterketen in het stedelijk en landelijk gebied verder te verduurzamen en bij te laten dragen aan andere maatschappelijke doelen (droogte).
  3. De huidige waterketen kan verder worden geoptimaliseerd door koppeling met decentrale technieken (bijv. als weinig vervuilde deelstromen lokaal verwerkt kunnen worden, of sterk geconcentreerde stromen direct tot een restproduct).

Nieuwe technologieën komen beschikbaar en maken meer gebiedsgericht maatwerk mogelijk. Optimale kennisverzameling en uitwisseling is nodig om de komende jaren de juiste keuzes te maken. De CoP Nieuwe en Decentrale Sanitatie speelt hier een belangrijke rol in.

De CoP Nieuwe en Decentrale Sanitatie is een open netwerk bestaande uit medewerkers van waterschappen en gemeenten, onderzoekers en adviseurs, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en andere overheden en leveranciers. Iedereen die betrokken is bij de waterketen, bij de ontwikkelingen naar een circulaire economie of bij de kwaliteit van het watersysteem in Nederland, of hier interesse in heeft, is van harte welkom om in deze CoP te participeren. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar swart@stowa.nl. U wordt dan uitgenodigd voor bijeenkomsten en blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

De Community of Practice Nieuwe en Decentrale Sanitatie is een initiatief van STOWA.

Contact

Voor meer informatie kunt contact opnemen met Bert Palsma palsma@stowa.nl, of met Bjartur Swart swart@stowa.nl.