Skip to main content Skip to main nav

Circulair baggerbeheer

In dit project wordt onderzocht hoe de waterschappen hoe regionale baggerspecie zo doelmatig mogelijk kunnen toepassen, op een manier die zoveel mogelijk voldoet aan de door het Rijk geformuleerde circulariteitsdoelstellingen.

> Bekijk de resultaten van dit project hier

Waterschappen hebben concrete circulariteitsdoelstellingen geformuleerd: in 2030 wil men voor 50 procent en in 2050 zelfs volledig circulair zijn. Hoe deze opgave precies vorm moet krijgen voor baggerspecie en wat er moet gebeuren is nog niet uitgewerkt. De baggerspecie die vrijkomt bij het onderhoud van watergangen, is één van de grootste materiaalstromen bij de waterschappen.

Circulair hergebruik van baggerspecie heeft raakvlakken met duurzaamheid, klimaatverandering (CO2), stikstofproblematiek, economie (kosten), gebruik van gebiedseigen materiaal, et cetera. De centrale vraag van de waterschappen is hoe ze hun regionale baggerspecie zo efficiënt (kost-effectief) kunnen blijven toepassen op een manier die zoveel mogelijk voldoet aan de circulariteitsdoelstellingen.

In 2018 en 2019 hebben NETICS en Deltares, in opdracht van RVO en begeleidt door een werkgroep vanuit de waterschappen, al een eerste onderzoek uitgevoerd naar circulair omgaan met regionale baggerspecie. De belangrijkste aanbeveling uit dit onderzoek was om in een volgende fase inzichtelijk te maken wat de klimaat- en milieueffecten van verschillende ketens van baggeren zijn. Dit gebeurt in dit gezamenlijke project van STOWA en de waterschappen laten.

Het hoofddoel van het gehele project is het ontwikkelen, verzamelen, ontsluiten, delen en implementeren van praktische toepasbare kennis die nodig is bij het beoordelen van circulair omgaan met baggerspecie. Er wordt hiervoor een instrument ontwikkeld om te kunnen toetsen op welke wijze bagger zo goed mogelijk circulair afgezet dan wel verwerkt kan worden. Dit instrument wordt getest in drie casussen en daarna geïmplementeerd. Ook wordt een praktische handreiking opgesteld voor het gebruik van het instrument.

Video over het project Circulair Baggerbeheer