Skip to main content Skip to main nav

Monitoring landbouwmaatregelen af- en uitspoeling stikstof en fosfor, Vinkenloop en Vuursteentocht

Voor het realiseren van doelen van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water moeten extra maatregelen worden genomen om in landbouwgronden de af- en uitspoeling van stikstof en fosfor naar water te verminderen. Om te weten welke maatregelen op welke plaats effectief zijn, wordt in dit project kennis over maatregel-effect relaties opgebouwd door intensieve monitoring en aansluitende modellering van bodem en water in een zand en kleigebied.

De monitoring is opgezet voor het onderzoeksprogramma Kennisimpuls Waterkwaliteit (2019-2022); de eerste metingen dateren uit januari 2021. Omdat langere meetreeksen nodig zijn en in de gebieden ook maatregel-effectrelaties in het veld te monitoren, is besloten de monitoring in dit project voort te zetten tot en met 2024. Dit gebeurt in de proefgebieden in de Vinkenloop (projectgebied Sensor Gestuurd Boeren) en de Vuursteentocht.

In het onderzoek wordt een aantal essentiële metingen voortgezet en worden per pilotgebied enkele maatregelen getest en geëvalueerd aan de hand van metingen en een aanvullende interpretatie met een rekenmodel. De continuering van de metingen is van belang om de voor de pilotgebieden opgezette modellen te verfijnen en te valideren. Binnen het onderhavige project wordt alleen gebruik gemaakt van robuuste meettechnieken. Voor toekomstige beleidsonderbouwing zijn langere meetreeksen uit min of meer permanente onderzoek stroomgebieden van groot belang.

Voor de evaluatie van de maatregelen worden perceel specifieke metingen aan grondwater, bodem en gewassen verricht alsook enkele metingen voor een verdieping van het systeeminzicht, specifiek gericht op de effectiviteit van de maatregelen. Hierbij valt te denken aan de omvang en de diepte tot waar denitrificatie een grote rol speelt op de stikstofbelasting van oppervlaktewater en de bijdrage van ammonium aan de belasting van oppervlaktewater in lage afvoer situaties (zomer).

Het monitoringonderzoek heeft de volgende doelen:

1) een volgende stap naar een permanente onderzoek infrastructuur door langere meetreeksen een verdieping van het systeeminzicht waarmee maatregelen efficiënter genomen kunnen worden;

2) een onderbouwde kwantificering van de effectiviteit van enkele maatregelen om de nutriëntenconcentraties in oppervlaktewater te verminderen;

3) een verbetering en nadere onderbouwing van rekenmodellen die worden ingezet voor beleidsevaluaties en gebiedsstudies;

4) door betrokkenheid en samenwerking met agrariërs een vergroting van het draagvlak voor maatregelen met bewezen effectiviteit.