Polder2C's / Living Lab Hedwige-Prosperpolder

De Prosper- of Hedwigepolder, gelegen op de grens van Nederland en Vlaanderen, wordt getijdennatuur met hoog en laag water. Dit ter compensatie voor de verdieping van de Westerschelde, die al heeft plaatsgevonden. Verder biedt de polder ruimte voor overtollig water waardoor Vlaanderen beter beschermd is tegen overstromingen. De herinrichting van deze polder biedt een uitgelezen kans voor grootschalige veldproeven rond overstromingsbestendigheid tijdens extreme omstandigheden. Het is een echt living lab van mogelijkheden. het project - Polder2Cs - is een Interreg 2 Seas project dat wordt uitgevoerd met steun van de Europese Unie.

Klimaatverandering treft ons sneller en extremer dan verwacht. De gemeenschappelijke uitdaging van de partners van dit project is om voorbereid te zijn op de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering. Het Polder2C's project gaat helpen om de potentiële impact van overstromingen in waterveiligheidsplannen te verwerken, op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Over hoe sterk waterkeringen zijn in hoogwatersituaties is weinig bekend. Ook voor het oefenen met crisisbeheersing bij calamiteiten biedt het project mogelijkheden. De kennis die in het project wordt ontwikkeld, vormt de basis voor de volgende generatie watermanagers.

Living Lab
Het polder2C's project vindt plaats in de Hedwige-Prosperpolder. In deze polder, op de grens tussen Nederland en België, wordt in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan de huidige Scheldedijk de komende jaren vervangen door een nieuwe ringdijk meer landwaarts. Tijdens de aanlegfase ontstaat een uniek Living Lab van enkele kilometers dijk. Hier worden waterkeringen en crisisplannen in de praktijk getest. Voordat de Scheldedijk doorbroken en deels afgegraven wordt, worden er dijksterkteproeven uitgevoerd. Na de bouw van een nieuwe dijk kan de huidige Scheldedijk belast worden tot daadwerkelijk falen. Parallel daaraan wordt geoefend met het voorkomen, het bewust veroorzaken en het herstellen van dijkschade en -doorbraken. Dit wordt ondersteund met grootschalige crisisoefeningen.

In het project werken partners uit België, Frankrijk, Engeland en Nederland samen aan een klimaatbestendig twee-zeeëngebied. STOWA is hoofdpartner en is samen met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken/Waterbouwkundig Laboratorium (WL) uit Vlaanderen trekker van dit project. STOWA en WL bundelen hun krachten om binnen het polder2C's project enerzijds dijksterkteproeven en anderzijds crisisoefeningen te faciliteren. Samen met andere sleutelfiguren zal invulling gegeven worden aan de proeven en zullen deze tot uitvoering gebracht worden.

Partners
Bij de subsidieaanvraag voor het Interreg2seas programma 2014-2020 zijn de volgende 13 partners betrokken: Departement Mobiliteit en Openbare Werken/Waterbouwkundig Laboratorium en Katholieke Universiteit Leuven uit België, Environment Agency en South West Water uit Engeland, Cerema, ISL Ingénierie en Universiteit van Lille uit Franrijk en TU Delft, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Hogeschool Zeeland, Ministerie van Defensie en STOWA uit Nederland.

Meer weten over dit bijzondere project? KLIK HIER

Meer weten over het overkoepelende Interreg 2 Seas programma? KLIK HIER >

Meld je aan voor de nieuwsbrief