Skip to main content Skip to main nav

(Innovatieve) dijkconcepten

Borging vitale en kwetsbare functies bij overstromingen

Vitale en kwetsbare functies (of infrastructuur) zijn producten, diensten en de onderliggende processen die, als zij uitvallen, maatschappelijke ontwr...

Bekijk Deltafact

Effect van zandsuppleties op de kust en het wad

In deze Deltafact wordt er gekeken naar de verschillende vormen van suppleties en hoe deze bijdragen aan het kustbeheer.

Bekijk Deltafact

Bomen, Bos en Waterbeheer

Dit Deltafact gaat in op de relatie tussen, bomen, bos en waterbeheer. Lokale praktijkvoorbeelden laten zien dat de aanleg van natuurlijk bos, voedsel...

Bekijk Deltafact

Verzekeren van overstromingsschade en schade door wateroverlast

In deze deltafact wordt inzicht gegeven in de manier waarop in Nederland nu met de schade als gevolg van overstromingen wordt omgegaan.

Bekijk Deltafact

Sensoren

Met sensoren kan meer inzicht verkregen worden in de sterkte van een dijk. Met informatie uit de sensoren zoals waterspanning, vervorming en temperatu...

Bekijk Deltafact

Robuustheid

Robuustheid is een populaire term in het waterbeheer. Robuust zijn voor extreme gebeurtenissen vraagt alleen andere aanpassingen dan robuust zijn voor...

Bekijk Deltafact

Meerlaagsveiligheid in de praktijk

Het concept meerlaagsveiligheid (MLV) is in 2009 in het Nationaal Waterplan geïntroduceerd voor een duurzaam waterveiligheidsbeleid voor overstrominge...

Bekijk Deltafact

Gevolgenbeperking compartimentering dijkringen

Compartimentering van een dijkring is het opdelen van een grote dijkring in (een aantal) kleinere dijkringen. Het hoofddoel van compartimentering is h...

Bekijk Deltafact

Deltascenario's en adaptief deltamanagement

In deze deltafact wordt uiteengezet wat Adaptief deltamanagement en de Deltascenario’s zijn en hoe ze gebruikt kunnen worden bij de strategische keuze...

Bekijk Deltafact

Deltadijk

Deze Deltafact gaat over 'De Deltadijk'. De Deltadijk is een dijk die niet doorbreekt als er onder extreme omstandigheden een beperkte hoeveelheid wat...

Bekijk Deltafact

Bloemrijke sterke dijken

Grote delen van onze dijken bestaan uit zachte, groene bekledingen met verschillende plantensoorten. Deze factsheet gaat in op het wat, waarom en hoe ...

Bekijk Deltafact

Remote Sensing voor waterveiligheid

Deze Deltafact gaat over de toepassingen van remote sensing op waterveiligheid. De toepassingen op het gebied van waterveiligheid betreffen onder meer...

Bekijk Deltafact

The beneficial re-use of dredged material

In this fact sheet the focus is on working-with-nature solutions for the beneficial re-use of dredged material. A working-with-nature solution for the...

Bekijk Deltafact

Sand nourishments

Sand nourishments are the mechanical placement of sand in the coastal zone to advance the shoreline or to maintain the volume of sand in the littoral ...

Bekijk Deltafact

Room for the river

The Room for the River concept is related to river restoration or rehabilitation, sustainable river management, river flood management and river widen...

Bekijk Deltafact

Innovatieve dijkconcepten in het Waddengebied

Deze Deltafact geeft een overzicht van traditionele dijkconcepten met technische innovaties en innovatieve dijkconcepten die gebaseerd zijn op een and...

Bekijk Deltafact

Managed realignment

This Deltafact is about managed realignment for coastlines and rivers. Controlled inundation of land through managed realignment is an increasingly ap...

Bekijk Deltafact

Compartimentering in het boezemsysteem

Onder compartimentering verstaan we het opdelen van een gebied in kleinere eenheden of compartimenten. In deze Deltafact wordt gekeken naar compartime...

Bekijk Deltafact