Skip to main content Skip to main nav

16 april 2021

NOBV webinarserie

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden, waaraan ook STOWA deelneemt, organiseert een reeks van vier webinars over de haalbaarheidsstudies die het NOBV heeft laten uitvoeren om vanuit verschillende perspectieven de technische en maatschappelijke haalbaarheid van maatregelen in veenweidegebied te inventariseren. In elk van de webinars staan een of twee onderwerpen uit de inventarisaties centraal.

Het NOBV richt zich op het kwantificeren van broeikasgasemissies in de veenweidebodem en het bepalen van effectieve maatregelen om emissies tegen te gaan. De haalbaarheid van deze maatregelen is, naast het effect op veenafbraak, ook afhankelijk van andere factoren. Welke factoren met betrekking tot de watervraag en waterbeheer zijn bijvoorbeeld van invloed op de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied? Wat betekenen maatregelen voor bedrijfsvoering en voor governance? Wat zijn de gevolgen van maatregelen voor biodiversiteit, bodemkwaliteit en waterkwaliteit? En wat zijn de kosten en baten van maatregelen op bedrijfsniveau en op maatschappelijk niveau?

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen heeft het NOBV vanuit verschillende perspectieven de technische en maatschappelijke haalbaarheid van maatregelen geïnventariseerd. Deze inventarisaties hebben in beeld gebracht welke factoren relevant zijn voor de haalbaarheid, welke kennis daarover al beschikbaar is en welke vragen nog beantwoord moeten worden om een goede afweging te kunnen maken voor bepaalde maatregelen. De inventarisaties geven daarmee nog niet op alle vragen antwoord, maar bieden wel een heldere voorzet voor nieuw op te zetten onderzoeken en pilots. De inventarisaties gingen over Bedrijfsvoering, Betaalbaarheid, Waterkwantiteit en waterbeheer, Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit, Governance en Kennisdeling.

In mei en juni 2021 organiseren we een serie van vier webinars rond deze inventarisaties. Wat kunt u in verwachten? In elk webinar zoomen we in op een of twee thema’s uit de haalbaarheidsstudies. Betrokken adviseurs en projectleiders lichten onder leiding van gespreksleider Pui Mee Chan (Programmamanager NOBV) hun bevindingen en aandachtspunten toe. En natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen.

Pui Mee Chan (STOWA/NOBV) gaat in gesprek met Floor Speet (Projectleider Water, Klimaat en Landschap bij Arcadis) en Floris Verhagen (Adviseur waterbeheer bij RHDHV) over de bedrijfstechnische haalbaarheid van maatregelen en over de factoren die van invloed zijn op betaalbaarheid.

Pui Mee Chan (STOWA/NOBV) gaat in gesprek met Frouke Hoogland (Adviseur bij Acacia Water) over de factoren die de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied beïnvloeden met betrekking tot de watervraag en waterbeheer. Joachim Rozemeijer (Onderzoeker bodem- en grondwaterkwaliteit bij Deltares) licht toe hoe Deltares heeft uitgezocht in welke mate de watervraag toeneemt bij onderwaterdrainage en welke bandbreedte daar in zit.

Pui Mee Chan (STOWA/NOBV) gaat in gesprek met Jeroen Pijlman (Onderzoeker duurzame veehouderij

bij het Louis Bolk Instituut) en Nick van Eekeren (Programmacoördinator Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit bij het Louis Bolk Instituut) over de mogelijke neveneffecten van maatregelen op biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit.

Pui Mee Chan (STOWA/NOBV) gaat in gesprek met Simon Troost (Adviseur en eigenaar bij ‘t Salland Coaching & Advies) over welke ‘governance’-factoren de haalbaarheid van maatregelen beïnvloeden welke kennis nodig is om keuzes te maken. Peter de Putter (directeur en adviseur bij Sterk Consulting) zal daarnaast ingaan op de mogelijkheden om peilbeheer in te zetten om bodemdaling tegen te gaan.

Meer weten?

Wilt u de uitgevoerde inventarisaties lezen? Kijk dan hier. Wilt meer weten over het NOBV? Kijk dan hier. Voor meer informatie over de webinars of het onderzoek kunt u ook contact opnemen via info@nobveenweiden.nl.