Skip to main content Skip to main nav

Community of Practice Legionella

Soms worden op rwzi’s deelstromen separaat behandeld. Enkele van deze warme-deelstroombehandelingen zijn de afgelopen tijd positief getest op Legionella. In deze Community of Practice (CoP) spreken vertegenwoordigers van betroken waterschappen met elkaar over het mogelijke ontstaan van Legionella, wisselen ze data en meetresultaten uit en informeren ze elkaar over het effect van mogelijke maatregelen.

De legionellabacterie groeit in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius. Als dit water als nevel (aerosol) in de lucht komt, kan iemand de bacterie inademen en besmet raken. Mensen worden niet ziek door het drinken van besmet water. Een patiënt draagt de legionellabacterie ook niet over naar andere mensen. De meeste mensen worden niet ziek als ze de legionella bacterie inademen. Sommige mensen krijgen milde, griepachtige klachten die vanzelf weer overgaan. Heel soms veroorzaakt de legionellabacterie een ernstige longontsteking.

In het voorjaar van 2019 zijn er twaalf warme-deelstroominstallaties in bedrijf en één wordt er opgestart. Enkele ervan (Annamox, Demon, Sharon en NAS) zijn in Nederland recentelijk positief getest voor Legionella. Mede naar aanleiding hiervan heeft STOWA het initiatief genomen om met waterschappen die warme deelstroominstallatie hebben of binnenkort gaan starten, van gedachten te wisselen of er eventueel aanvullende maatregelen nodig zijn op zuiveringen en zo ja, welke dan? Maar ook om voorbereid te zijn op eventuele vragen van bezorgde inwoners, medewerkers en/of bestuurders van de waterschappen zelf.

STOWA heeft geadviseerd om:

  • minimaal maandelijks het water in de warme deelstroominstallatie te bemonsteren en te analyseren op Legionella;
  • bij hoge concentraties Legionella in de waterfase (≥ 1.000.000 kve (kolonievormende eenheden)/liter) ) ook Legionella in de lucht te bepalen;
  • de persoonsbeveiliging van de medewerkers (en bezoekers) aan te scherpen door het dragen van een mondkapje of gelaatsmasker in de omgeving van de desbetreffende deelstroominstallatie;
  • de beluchting van de deelstroombehandeling enige tijd uit te zetten voordat men in/om de installatie aanwezig is.

Uit de eerste monitoringresultaten blijkt dat in de warme deelstroominstallaties Legionella in hoge concentraties kan voorkomen. Het is opvallend dat in sommige warme deelstroominstallaties geen Legionella is aangetroffen en in andere vergelijkbare installaties Legionella juist in hoge aantallen is aangetroffen. Ook komt het voor dat de ene meting hoge aantallen geeft en daarna weer een meting waar niets wordt aangetroffen. Het is nog onduidelijk waardoor dit komt. In de CoP houden de deelnemers de vinger aan de pols en delen ze (voortschrijdende) inzichten met elkaar.

Nieuws

Het RIVM heeft in de eerste helft van 2019 onderzoek uitgevoerd naar de legionellarisico's bij afvalwaterzuiveringsinstallaties. STOWA inventariseerde daarvoor de 327 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het RIVM heeft uitgezocht dat er daarvan twaalf zijn met een verhoogd risico op groei en verspreiding van legionella. In juni 2019 is hierover een rapport verschenen met de bevindingen van dit onderzoek. Het RIVM adviseert bij installaties met een verhoogd risico alvast (tijdelijke) maatregelen te nemen om verspreiding van legionella te voorkomen.

> Download het RIVM onderzoeksrapport

Meer informatie

Via onderstaande links vindt u meer informatie over het voorkomen van legionella in relatie tot zuiveringsinstallaties.

> Dossier Legionella RIVM-website

> Vragen en antwoorden Legionella

> Samenvatting RIVM-onderzoeksrapport over risico-inschatting plus download

> Kamerbrief ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

> Inbreng Algemeen Overleg Water van de Unie van Waterschappen