Skip to main content Skip to main nav

Effecten aanpassen landbouwkundig voorjaarsmoment

In dit project wordt aan de hand van een aantal representatieve landschapstypen inzichtelijk gemaakt wat de impact is van het verlagen van het peil vroeg in het voorjaar of later in het voorjaar. Dit met het oog op het (langer) vasthouden van water voor droge perioden. Het onderzoek wordt uitgevoerd voor de landschapstypen ‘stijl beekdal’, ‘vlak beekdal’, ‘vlak zandgebied’ en een polder. Hierbij wordt dit ook voor een aantal verschillende gewassen bekeken.

Het onderzoek vloeit voort uit de vraag in hoeverre we het landbouwkundige 'voorjaarsmoment', het moment waarop het agrarische land weer actief gebruikt gaat worden voor bemesting en inzaaien, naar achteren kunnen verplaatsen om meer water vast te houden? Hierover is advies uitgebracht door het Expertisenetwerk Zoetwater en Droogte. Het Expertisenetwerk vond het zinvol om de (on)mogelijkheden rondom de timing van het voorjaarsmoment in de aanpak van de droogte verder te onderzoeken.  > Download het advies