Skip to main content Skip to main nav

Community of Practice (COP) Effluentkwaliteit

In 2027 dienen alle watersystemen in de EU te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Ook de rwzi’s van de waterschappen dienen daarop te zijn aangepast, met name als het gaat om de nutriënten belasting vanuit de rwzi’s. Daarnaast komt er een nieuwe Europese richtlijn stedelijk afvalwater, waardoor de eisen voor de lozingen vanuit rwzi’s behoorlijk strenger worden. In de CoP Effluentkwaliteit van STOWA bereiden waterschappers zich gezamenlijk voor op deze opgave via het uitwisselen van kennis en ervaringen.

Waterschappers gaan in de CoP zelf aan de slag met één of meerdere eigen cases. Door gezamenlijk ervaringen uit te wisselen wordt synergie bereikt. Onderwerpen zijn onder meer:  locatiekeuze, vaststellen effluentnormen, optimalisatie huidige processen, systeemkeuze, ervaringen aanbestedingen. Over gemeenschappelijke inzichten en ervaringen wordt gerapporteerd. 

De focus voor de CoP ligt op nutriëntenverwijdering door rwzi’s ten behoeve van de KRW. In de uitwerking dient echter rekening te worden gehouden met aanpalende aspecten om er voor te zorgen dat er no-regret maatregelen worden genomen, Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de volgende aspecten: 

  • Andere stoffen, zoals zware metalen en organische micro verontreinigingen 
  • EU-richtlijn Stedelijk Afvalwater 

Er zijn inmiddels twee projecten voortgekomen uit de CoP Effluentkwaliteit

  1. KRW-maatregelen in de afvalwaterketen
  2. Afleiding effluenteisen (nutriënten) voor de Kaderrichtlijn Water