Skip to main content Skip to main nav

Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit

De Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit is een netwerk voor partijen die werken aan een betere waterkwaliteit door slimme samenwerking en communicatie met burgers en bedrijven. De CoP is gestart door STOWA en diverse waterschappers. Deze pagina geeft een overzicht van relevante kennis en ervaringen, contacten en activiteiten.

De Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit deelt slimme oplossingen om de waterkwaliteit te verbeteren door samenwerking en communicatie met burgers, boeren, bedrijven, tuinders en overheden. Dit doen we door:

  • het organiseren van live bijeenkomsten;
  • een online netwerk voor inspiratie, contact en discussie op LinkedIn (groep);
  • het verzamelen en aanbieden van relevante kennis en ervaring.

De CoP richt zich op medewerkers van de waterschappen en op anderen die werken aan verbetering van de waterkwaliteit door samenwerking en communicatie zoals gemeenten, provincies, adviesbureaus en kennisinstellingen. Het gaat om het verbeteren van de waterkwaliteit. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar vakkennis van ecologie en communicatie, maar we willen ook leren van andere vakgebieden zoals gedragsbeïnvloeding.

Praat mee op LinkedIn

Via de LinkedIn groep ‘CoP Bewustzijn Waterkwaliteit’ bespreken we ontwikkelingen, en wisselen we ideeën uit op het gebied van bewustzijn en waterkwaliteit. Ook wordt dit platform door de deelnemers gebruikt om eigen casussen en vraagstukken in te brengen, informatie te delen en met het netwerk in contact te blijven. Klik HIER

Drie inhoudelijke thema’s

Voor de Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit onderscheiden we drie thema’s:

  1. Citizen Science: burgerwetenschap, inzet van burgers en bedrijven voor data verzameling en onderzoek
  2. Participatie: actieve deelname van burgers en bedrijven bij planontwikkeling en besluitvorming
  3. Communicatie: contact tussen waterschappen, burgers en bedrijven

Bewustzijn waterkwaliteit is laag en waterkwaliteit is onvoldoende

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) concludeerde in 2014 dat het waterbewustzijn onder Nederlanders opvallend laag is. Ook in andere onderzoeken komt dit beeld naar voren. In dit document zijn recente onderzoeken over bewustzijn waterkwaliteit samengevat. Inwoners zijn zich te weinig bewust van het werk dat verzet moet worden om Nederlandse wateren schoon te houden. Inwoners en bedrijven zien weinig relaties tussen wat er door het toilet gaat en wat er als effluent van de RWZI op het oppervlaktewater komt. Of de kwaliteit van een vijver of zwemplas en het afkoppelen van verhard oppervlak zodat bij hevige regenval minder overstromingen uit de riolering plaatsvinden. Of het gebruik van bestrijdingsmiddelen door particulieren en agrariërs en het waterleven in de sloot.

Tegelijkertijd ervaren waterbeheerders dat het veel moeite kost om de kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater te laten voldoen aan nationale en Europese normen zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW). Waterschappers en andere betrokkenen verbeteren de waterkwaliteit met eigen projecten zoals het vernieuwen en verbeteren van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Daarnaast werken waterschappers en anderen aan bewustzijn, communicatie en samenwerking om ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit.

Bewustzijn over waterkwaliteit is één van de oplossingen

Als mensen weten wat de invloed is van hun handelen, dan passen ze soms hun gedrag aan. Als je weet dat voeren van brood aan eenden bijdraagt aan een slechtere waterkwaliteit en kan leiden tot ziekte bij eenden, dan zal je het minder snel doen. Zo draagt o.a. bewustzijn en beleving bij aan ander gedrag. Niet altijd is het vergroten van bewustzijn de beste manier.Soms zijn gedragsmaatregelen nodig zoals het makkelijker maken van gewenst gedrag. In deze CoP kijken we naar het brede pallet aan middelen dat we kunnen inzetten voor andere gedrag. Communicatie en samenwerking zijn daarin belangrijke pijlers.

Initiatief en contact

STOWA is initiatiefnemer voor de CoP. Voorlopig verzorgt STOWA deze website. Idee is dat dit op den duur wordt overgenomen door een ander lid van de community.

Contactpersoon vanuit STOWA is met Anjo Travaille, 06 290 98 289. Neem contact met hem op voor  aanvullingen, suggesties en mooie initiatieven die een plek op de website verdienen.