Skip to main content Skip to main nav

Verzilting

Zoutindringing

Dit Deltafact gaat dieper in op zoutindringing. Hierbij is sprake van verzilting van het oppervlaktewater door binnendringend zout (zee)water. Zowel i...

Bekijk Deltafact

Bodemdaling

Deze Deltafact richt zich op processen die bodemdaling veroorzaken. Hierbij ligt de focus op ondiepe bodemdalingsprocessen in veen- en kleigronden. Da...

Bekijk Deltafact

Zoetwatervoorziening

Deze Deltafact gaat over de zoetwaterverdeling in Nederland en de afspraken die daarmee gepaard gaan. Voor watergebruikers is het namelijk belangrijk ...

Bekijk Deltafact

Zouttolerantie van teelten

Zouttolerantere teelten bieden een mogelijkheid om voedsel te blijven produceren in een verziltende omgeving, omdat zij meer zout kunnen verdragen zon...

Bekijk Deltafact

Sedimentaire systeem van de Waddenzee

Deze Deltafact focust op het sedimentaire systeem van het Waddengebied, en geeft een kort overzicht van de werking van het sedimentaire systeem, het l...

Bekijk Deltafact

Regelbare drainage

Bij regelbare drainage wordt overtollig, ondiep grondwater niet meteen afgevoerd, maar langer vastgehouden in de bodem. Door de ontwateringsbasis in h...

Bekijk Deltafact

Ondergrondse waterberging

Ondergrondse waterberging wordt wereldwijd steeds meer toegepast. Hierbij vindt infiltratie van overtollig zoetwater door putten, drains of infiltrati...

Bekijk Deltafact

Hergebruik van effluent

Deze Deltafact gaat in op het hergebruiken van effluent als zoetwaterbron. Effluent kan onder andere ingezet worden als irrigatiewater en als proceswa...

Bekijk Deltafact

Effectiviteit van waterinlaat

Zonder waterinlaat zou schade ontstaan aan landbouwgewassen (droogte- en zoutschade), natuur en infrastructuur zoals veendijken, gebouwen en wegen. De...

Bekijk Deltafact

Effecten verzilting zoete aquatische ecosystemen

In deze factsheet beschrijven we de consequenties van verzilting voor de zoete aquatische ecosystemen. Voor de effectbepaling in het aquatisch ecosyst...

Bekijk Deltafact

Effecten klimaatverandering op landbouw

In deze deltafact wordt ingegaan op klimaatverandering, de effecten daarvan op gewasopbrengsten in de landbouw, de rekenmethodes en modellen die worde...

Bekijk Deltafact

Ecologische effecten koudwaterlozingen aquathermie

Deze deltafact geeft een overzicht van de beschikbare kennis van effecten van het verlagen van de watertemperatuur op de ecologische toestand van oppe...

Bekijk Deltafact

Brakke kwel

Het doel van deze Deltafact is onder andere de verschillende aspecten van en maatregelen tegen zoute kwel te behandelen.

Bekijk Deltafact

Blauwe diensten

Groene- en blauwe diensten zijn bovenwettelijke, vrijwillige activiteiten die worden ondernomen door particuliere grondeigenaren en grondgebruikers. G...

Bekijk Deltafact