Deltafacts: altijd de nieuwste feiten over klimaat, waterbeheer en waterkwaliteit

Hoe beschermen we Deltaland Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering? Hoe spelen we in op de effecten daarvan: langdurige droogte, extreme neerslag, hoge rivierafvoeren en toenemende verzilting? En hoe zorgen we in dit licht voor een goede ecologische waterkwaliteit?

Er wordt voortdurend nieuwe kennis ontwikkeld om deze vragen te kunnen beantwoorden. Om ervoor te zorgen dat deze kennis zich verspreidt, zijn weg vindt naar waterbeheerders en optimaal wordt benut, laat STOWA ‘Deltafacts’ opstellen.

Deltafacts zijn online kennisdossiers met een korte, krachtige samenvatting van de ‘state of the art' kennis over een bepaalde kennisvraag op het gebied van waterbeheer, klimaatverandering en waterkwaliteit.

TitleOnderwerp
Droogte stuurt functiesZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
Drought determines functionsZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Dynamic level managementZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Dynamisch peilbeheerZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
Ecologische effecten koudwaterlozingenZoetwatervoorziening, VerziltingBekijk deltafact
Effect van zandsuppleties op de kust en het wadWaterveiligheid, Het kustsysteemBekijk deltafact
Effecten klimaatverandering op landbouwZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
Effecten klimaatverandering terrestrische natuurZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
Effecten verzilting zoete aquatische ecosystemenZoetwatervoorziening, VerziltingBekijk deltafact
Effectiveness of Water IntakeZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Effectiviteit van waterinlaatZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
Effects of climate change on agricultureZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Effects of climate change on natureZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Floods DirectiveWaterveiligheid, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Gevolgenbeperking compartimentering dijkringenWaterveiligheid, (Innovatieve) dijkconceptenBekijk deltafact
Hergebruik van effluentZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
Impact rapid decrease water levelWaterveiligheid, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Informatievoorziening bij calamiteitenWaterveiligheid, CrisisbeheersingBekijk deltafact
Innovatieve dijkconcepten in het WaddengebiedWaterveiligheid, Het kustsysteemBekijk deltafact
Kansinschatting falen waterkeringenWaterveiligheid, Waterveiligheidsbeleid en regelgevingBekijk deltafact
Klimaatverandering en grondwaterbeheer stedelijk gebiedRuimtelijke adaptatie, Stedelijk waterbeheerBekijk deltafact
Managed realignmentWaterveiligheid, (Innovatieve) dijkconceptenBekijk deltafact
Managed realignmentWaterveiligheid, Het kustsysteemBekijk deltafact
Mangrove restorationWaterveiligheid, Het kustsysteemBekijk deltafact
Meerlaagsveiligheid in de praktijkWaterveiligheid, (Innovatieve) dijkconceptenBekijk deltafact
Natte teeltenZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
Nieuwe normering van waterveiligheidWaterveiligheid, Beoordelen waterkeringenBekijk deltafact
Ondergrondse waterbergingZoetwatervoorziening, VerziltingBekijk deltafact
OnderwaterdrainageZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
Pricing of water for agricultureZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact