Skip to main content Skip to main nav

Deltafacts: altijd de nieuwste feiten over klimaat, waterbeheer en waterkwaliteit

Hoe beschermen we Deltaland Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering? Hoe spelen we in op de effecten daarvan: langdurige droogte, extreme neerslag, hoge rivierafvoeren en toenemende verzilting? En hoe zorgen we in dit licht voor een goede ecologische waterkwaliteit?

Er wordt voortdurend nieuwe kennis ontwikkeld om deze vragen te kunnen beantwoorden. Om ervoor te zorgen dat deze kennis zich verspreidt, zijn weg vindt naar waterbeheerders en optimaal wordt benut, laat STOWA ‘Deltafacts’ opstellen.

Deltafacts zijn online kennisdossiers met een korte, krachtige samenvatting van de ‘state of the art' kennis over een bepaalde kennisvraag op het gebied van waterbeheer, klimaatverandering en waterkwaliteit.

TitleOnderwerp
ConsumentenproductenWaterkwaliteit, Kennisimpuls WaterkwaliteitBekijk deltafact
Controlled drainageZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Critical infrastructure Ruimtelijke adaptatie, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Delta DikeWaterveiligheid, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Delta scenarios and adaptive Delta ManagementWaterveiligheid, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
DeltadijkWaterveiligheid, (Innovatieve) dijkconceptenBekijk deltafact
Deltascenario's en adaptief deltamanagementWaterveiligheid, (Innovatieve) dijkconceptenBekijk deltafact
DNA-technieken voor waterbeheerdersWaterkwaliteit, DiversenBekijk deltafact
Droogte en hitte in de stadLumbricus: klimaatrobuuste hogere zandgronden, Opschalen en combineren: wat is het effect (lokaal en regionaal)?
Bekijk deltafact
Droogte en hitte in de stadZoetwatervoorziening, Aanpassen aan klimaatveranderingBekijk deltafact
Droogte stuurt functiesZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
Drought determines functionsZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Dynamic level managementZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Dynamisch peilbeheerZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
Ecologische effecten koudwaterlozingen aquathermieZoetwatervoorziening, VerziltingBekijk deltafact
Een inventarisatie van emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater en grondwaterWaterkwaliteit, Kennisimpuls WaterkwaliteitBekijk deltafact
Effect van zandsuppleties op de kust en het wadWaterveiligheid, Het kustsysteemBekijk deltafact
Effect van zandsuppleties op de kust en het wadWaterveiligheid, (Innovatieve) dijkconceptenBekijk deltafact
Effecten klimaatverandering op landbouwZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
Effecten klimaatverandering op terrestrische natuurZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
Effecten van bodemenergiesystemen op de grondwaterkwaliteitWaterkwaliteit, Kennisimpuls WaterkwaliteitBekijk deltafact
Effecten van kunstmatige infiltratie van oppervlaktewater op de grondwaterkwaliteitWaterkwaliteit, Kennisimpuls WaterkwaliteitBekijk deltafact
Effecten verzilting zoete aquatische ecosystemenZoetwatervoorziening, VerziltingBekijk deltafact
Effectiveness of Water IntakeZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Effectiviteit van waterinlaatZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
Effects of climate change on agricultureZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Effects of climate change on natureZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Floods DirectiveWaterveiligheid, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Gevolgenbeperking compartimentering dijkringenWaterveiligheid, (Innovatieve) dijkconceptenBekijk deltafact
Hergebruik van effluentLumbricus: klimaatrobuuste hogere zandgronden, Inrichten en beheren: welke maatregelen kun je nemen?Bekijk deltafact