Skip to main content Skip to main nav

Community of Practice ‘Nutriënten effluent EU-proof’

In deze Community of Practice delen waterschappers kennis en ervaringen over nutriëntverwijdering uit afvalwater. Dit gebeurt tegen de achtergrond van de Kaderrichtlijn Water en het feit dat in de herziene Europese richtlijn stedelijk afvalwater de concentratienormen voor fosfaat en stikstof in het effluent naar verwachting worden aangescherpt.

In het concept van het de herziene EU-richtlijn stedelijk afvalwater wordt ingezet op een aanscherping van de effluent lozingseisen voor rwzi ’s groter dan 10.000 i.e. De beoogde effluentkwaliteit is vooralsnog < 0,5 mg/l P en < 6 mg/l N. Op basis van een eerste inschatting zouden hierdoor mogelijk 153 rwzi’s in aanmerking komen voor extra stikstofverwijdering en 191 rwzi’s voor een extra P maatregel (indicatief).

In de CoP worden de volgende zaken gedeeld: afleiding lozingseisen, optimalisatie van huidige processen (meet- en regeltechniek, digital twins, modellering, AI etc.); systeemkeuze aanpassen installaties; uitbreiding conventioneel, zandfiltratie, andere filtratietechnieken, deelstroombehandelingstechnieken, aanvullende vetzuurdosering. De relatie met de verwijdering van organische microverontreinigingen krijgt vanuit de KRW en vanuit de nieuwe richtlijn steeds meer nadruk. De uitdaging is om bestaande installaties te optimaliseren, maar ook toekomstige ‘waterfabriek-achtige’ concepten verder te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de ervaringen worden vastgelegd in een handreiking.

Uit de CoP kunnen ook voorstellen voortkomen voor STOWA-onderzoek over dit onderwerp. Bijvoorbeeld  effecten afkoppelen, klimaatverandering (droge en warme zomers), meetprotocollen (hoe om te gaan met uitschieters; meetfrequentie), fractioneringen nutriënten.

In samenwerking met de UvW en de VvZB werken we aan een slimme, efficiënte en effectieve manier om te gaan voldoen aan de KRW en de herziene Richtlijn Stedelijk Afvalwater.

Let op: deze CoP is alleen bestemd voor waterschappers.