Skip to main content Skip to main nav

Deltafacts: altijd de nieuwste feiten over klimaat, waterbeheer en waterkwaliteit

Hoe beschermen we Deltaland Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering? Hoe spelen we in op de effecten daarvan: langdurige droogte, extreme neerslag, hoge rivierafvoeren en toenemende verzilting? En hoe zorgen we in dit licht voor een goede ecologische waterkwaliteit?

Er wordt voortdurend nieuwe kennis ontwikkeld om deze vragen te kunnen beantwoorden. Om ervoor te zorgen dat deze kennis zich verspreidt, zijn weg vindt naar waterbeheerders en optimaal wordt benut, laat STOWA ‘Deltafacts’ opstellen.

Deltafacts zijn online kennisdossiers met een korte, krachtige samenvatting van de ‘state of the art' kennis over een bepaalde kennisvraag op het gebied van waterbeheer, klimaatverandering en waterkwaliteit.

TitleOnderwerp
Aquifer storage and recoveryZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Anti-verziltingsdrainageZoetwatervoorzieningBekijk deltafact
Belang van bodemorganische stof voor het waterbeheerZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
Beprijzen van water voor de landbouwZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
BeregeningZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
Best practices voor kennisvalorisatieWaterkwaliteit, Kennisimpuls WaterkwaliteitBekijk deltafact
BiocidenWaterkwaliteit, Kennisimpuls WaterkwaliteitBekijk deltafact
Blauwe dienstenZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
Bloemrijke sterke dijkenWaterveiligheid, (Innovatieve) dijkconceptenBekijk deltafact
Blue servicesZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Bodem als bufferZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
BodemdalingRuimtelijke adaptatie, Adaptief DeltamanagementBekijk deltafact
Bodemvocht gestuurd beregenenZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
Bomen, Bos en WaterbeheerLumbricus: klimaatrobuuste hogere zandgronden, Inrichten en beheren: welke maatregelen kun je nemen?Bekijk deltafact
Bomen, Bos en Waterbeheer Waterveiligheid, (Innovatieve) dijkconceptenBekijk deltafact
Borging vitale infrastructuur bij overstromingenRuimtelijke adaptatie, Stedelijk waterbeheerBekijk deltafact
Bouwen in en op waterkeringenWaterveiligheid, Waterveiligheidsbeleid en regelgevingBekijk deltafact
Bouwen met Natuur bij herstel van beken; effectiviteit van maatregelenWaterkwaliteit, DiversenBekijk deltafact
Brackish seepage Zoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Brakke kwel Zoetwatervoorziening, VerziltingBekijk deltafact
Brakke waterenWaterkwaliteit, Kennisimpuls WaterkwaliteitBekijk deltafact
Broeikasgasemissies uit zoetwaterWaterkwaliteit, DiversenBekijk deltafact
Climate change/urban groundwater managementRuimtelijke adaptatie, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Company water reservoirsZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Compartimentering in het boezemsysteemWaterveiligheid, (Innovatieve) dijkconceptenBekijk deltafact
Compartmentalisation of the storage basin systemWaterveiligheid, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Consequentie snelle daling waterpeil op waterkeringWaterveiligheid, Waterveiligheidsbeleid en regelgevingBekijk deltafact
ConsumentenproductenWaterkwaliteit, Kennisimpuls WaterkwaliteitBekijk deltafact
Controlled drainageZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Critical infrastructure Ruimtelijke adaptatie, Delta facts, English versionsBekijk deltafact