Skip to main content Skip to main nav

Deltafacts: altijd de nieuwste feiten over klimaat, waterbeheer en waterkwaliteit

Hoe beschermen we Deltaland Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering? Hoe spelen we in op de effecten daarvan: langdurige droogte, extreme neerslag, hoge rivierafvoeren en toenemende verzilting? En hoe zorgen we in dit licht voor een goede ecologische waterkwaliteit?

Er wordt voortdurend nieuwe kennis ontwikkeld om deze vragen te kunnen beantwoorden. Om ervoor te zorgen dat deze kennis zich verspreidt, zijn weg vindt naar waterbeheerders en optimaal wordt benut, laat STOWA ‘Deltafacts’ opstellen.

Deltafacts zijn online kennisdossiers met een korte, krachtige samenvatting van de ‘state of the art' kennis over een bepaalde kennisvraag op het gebied van waterbeheer, klimaatverandering en waterkwaliteit.

Zoeken

Title Onderwerp
Aquifer storage and recovery Zoetwatervoorziening, Delta facts, English versions Bekijk deltafact
Anti-verziltingsdrainage Zoetwatervoorziening Bekijk deltafact
Antiparasitica: emissies, gedrag en milieueffecten Waterkwaliteit, Kennisimpuls Waterkwaliteit Bekijk deltafact
Beheer en onderhoud Waterkwaliteit, Kennisimpuls Waterkwaliteit Bekijk deltafact
Belang van bodemorganische stof voor het waterbeheer Zoetwatervoorziening, Droogte Bekijk deltafact
Beprijzen van water voor de landbouw Zoetwatervoorziening, Droogte Bekijk deltafact
Beregening Zoetwatervoorziening, Droogte Bekijk deltafact
Best practices voor kennisvalorisatie Waterkwaliteit, Kennisimpuls Waterkwaliteit Bekijk deltafact
Biociden Waterkwaliteit, Kennisimpuls Waterkwaliteit Bekijk deltafact
Blauwe diensten Zoetwatervoorziening, Droogte Bekijk deltafact
Bloemrijke sterke dijken Waterveiligheid, (Innovatieve) dijkconcepten Bekijk deltafact
Blue services Zoetwatervoorziening, Delta facts, English versions Bekijk deltafact
Bodem als buffer Zoetwatervoorziening, Droogte Bekijk deltafact
Bodemdaling Ruimtelijke adaptatie, Adaptief Deltamanagement Bekijk deltafact
Bodemvocht gestuurd beregenen Zoetwatervoorziening, Droogte Bekijk deltafact
Bomen, Bos en Waterbeheer Lumbricus: klimaatrobuuste hogere zandgronden, Inrichten en beheren: welke maatregelen kun je nemen? Bekijk deltafact
Bomen, Bos en Waterbeheer Waterveiligheid, (Innovatieve) dijkconcepten Bekijk deltafact
Borging vitale en kwetsbare functies bij overstromingen Waterveiligheid, (Innovatieve) dijkconcepten Bekijk deltafact
Borging vitale en kwetsbare functies bij overstromingen Ruimtelijke adaptatie, Stedelijk waterbeheer Bekijk deltafact
Bouwen in en op waterkeringen Waterveiligheid, Waterveiligheidsbeleid en regelgeving Bekijk deltafact
Bouwen met Natuur bij herstel van beken; effectiviteit van maatregelen Waterkwaliteit, Diversen Bekijk deltafact
Brackish seepage Zoetwatervoorziening, Delta facts, English versions Bekijk deltafact
Brakke kwel Zoetwatervoorziening, Verzilting Bekijk deltafact
Brakke wateren Waterkwaliteit, Kennisimpuls Waterkwaliteit Bekijk deltafact
Broeikasgasemissies uit zoetwater Waterkwaliteit, Diversen Bekijk deltafact
Classificatie en communicatie van de graad van chemische verontreiniging Waterkwaliteit, Kennisimpuls Waterkwaliteit Bekijk deltafact
Climate change/urban groundwater management Ruimtelijke adaptatie, Delta facts, English versions Bekijk deltafact
Company water reservoirs Zoetwatervoorziening, Delta facts, English versions Bekijk deltafact
Compartimentering in het boezemsysteem Waterveiligheid, (Innovatieve) dijkconcepten Bekijk deltafact
Compartmentalisation of the storage basin system Waterveiligheid, Delta facts, English versions Bekijk deltafact