Skip to main content Skip to main nav

30 augustus 2021

Jaarbericht én Jaarverslag 2020

Onlangs kwam het Jaarverslag 2020 uit. Het geeft een volledig overzicht van alle STOWA-activiteiten in 2020, met in de digitale versie veel links naar achterliggende video’s, informatie en documenten. Wij hebben daarnaast een jaarbericht samengesteld. Dit bevat een compilatie van activiteiten en resultaten, die een beeld geven van een bewogen onderzoeksjaar.

Waterveiligheid

Ondanks alle Corona-perikelen konden in het verslagjaar weer een groot aantal onderzoeksprojecten in gang worden gezet, verder uitgewerkt of afgerond. Zo werd op het terrein van Waterveiligheid is veel werk verzet voor Polder2C’s, ons samenwerkingsproject met het Vlaams Waterloopkundig Laboratorium. Voor de regionale waterkeringen wordt gewerkt aan een verkenning van een nieuwe veiligheidsbenadering (download) waarover we uitgebreid berichtten in de STOWA ter Info 78 (voorjaar 2021).

Waterkwaliteit

Bij het thema Waterkwaliteit was onderzoek naar (eco)toxiciteit een belangrijk onderwerp. Binnen het ‘Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater’ IPMV. Werkten het ministerie van I&W,  STOWA en de waterschappen werken aan het doorontwikkelen en praktijkgereed maken van technieken voor het verwijderen van medicijnresten en andere organische microverontreinigingen uit afvalwater. Onlangs gingen vier nieuwe studies van start, waarin de haalbaarheid van uiteenlopende (combinaties van) technieken wordt onderzocht.

De voor dit programma benodigde kennis van de riolering, de herkomst van het rioolwater en van de microverontreinigingen, werd door STOWA dit jaar nog eens in een aantal projecten extra benadrukt en wordt in een samenwerkingsproject met HWH voortgezet. De Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) heeft ondanks enige vertraging bij een aantal van de tien onderzoeksprojecten belangrijke, nieuwe kennisproducten opgeleverd.

Klimaatadaptatie

Ook in 2020 was de zomer relatief droog. Droogte heeft binnen het thema Klimaatadaptatie niet voor niets al jaren de nodige aandacht. Er kwam onder meer een nieuwe versie van de Waterwijzer Landbouw uit. Ook werd de kennisbehoefte van de waterbeheerders nog eens geïnventariseerd.

Met het IPO, de VEWIN, RWS ondertekenden wij de samenwerkingsovereenkomst voor verdere ontwikkeling van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Ook hier kreeg de samenwerking met HWH steeds meer vorm. Een goed voorbeeld is de gezamenlijke publicatie van het rapport 'Remote sensing voor het waterbeheer, van techniek naar toepassing'.

Energietransitie

Binnen het thema Energietransitie zijn in het kader van het WARES-programma (Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën), dat door het ministerie van BZK wordt gefinancierd, uiteenlopende activiteiten ontwikkeld. De implementatie van aquathermie blijft hierbij een belangrijk aandachtspunt. Nieuw was de verkenning van de toepassing van kleine windturbines door waterschappen.

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden, dat wordt gefinancierd vanuit de ‘klimaatgelden’ door het ministerie van LNV en andere ‘veenpartijen’, is inmiddels uitgegroeid tot een van de grote programma’s van STOWA. Het programma, met een looptijd van vier jaar, moet de emissie van broeikasgassen onder verschillende omstandigheden in beeld brengen en handvatten bieden voor het terugdringen van emissies.

Circulaire economie

Op het terrein van de Circulaire Economie heeft het onderzoek naar Kaumera, een biobased grondstof die kan worden teruggewonnen uit de slibkorrels bij het Nereda zuiveringsproces, een bruikbaar product opgeleverd en is de eerste productielocatie geopend. Ook de proefopstelling van 'De Waterfabriek' in Terwolde krijgt een vervolg met de bouw van de eerste echte Waterfabriek in Wilp. De waterschappen gaan daarnaast aan de slag met hun eigen grondstoffen en materialen, onder meer met circulair asset management en circulair baggerbeheer.