Skip to main content Skip to main nav

Aanpassen aan klimaatverandering

Inzetbaarheid van bestaande hydrologische modellen voor waterkwantiteit

Deze Deltafact geeft een overzicht van de binnen Nederland beschikbare hydrologische modellen die gebruikt worden voor waterkwantiteitsvraagstukken. D...

Bekijk Deltafact

Effecten zeespiegelstijging voor het beheer van zoet grond- en oppervlaktewater

Deze Deltafact behandelt de oorzaken en effecten van een stijgende zeespiegel op het beheer van het grond- en oppervlaktewater op regionale schaal in ...

Bekijk Deltafact

Water vasthouden en bergen op landbouwpercelen

Dit Deltafact gaat over het vasthouden en (tijdelijk) bergen van water op maaiveld en in het oppervlaktewatersysteem in de directe omgeving van landbo...

Bekijk Deltafact

Water vasthouden en bergen in natuurgebieden

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met watertekort en wateroverlast in Nederland. Problemen die hierbij horen zijn natte voeten ...

Bekijk Deltafact

Bodemdaling

Deze Deltafact richt zich op processen die bodemdaling veroorzaken. Hierbij ligt de focus op ondiepe bodemdalingsprocessen in veen- en kleigronden. Da...

Bekijk Deltafact

Droogte en hitte in de stad

In het kader van het Deltaprogramma en klimaatprogramma’s is veel informatie ontwikkeld, verzameld en gebundeld over droogte en hitte in stedelijk geb...

Bekijk Deltafact

Belang van bodemorganische stof voor het waterbeheer

Deze Deltafact behandelt de rol van bodemorganische stof bij het vasthouden van water in de bodem (sponswerking), de mogelijkheden om het gehalte te b...

Bekijk Deltafact

Room for the river

The Room for the River concept is related to river restoration or rehabilitation, sustainable river management, river flood management and river widen...

Bekijk Deltafact

Robuustheid

Robuustheid is een populaire term in het waterbeheer. Robuust zijn voor extreme gebeurtenissen vraagt alleen andere aanpassingen dan robuust zijn voor...

Bekijk Deltafact

Regenwaterlenzen

Deze Deltafact gaat over regenwaterlenzen op het brakke tot zoute grondwater. Deze zijn van groot belang voor de landbouw.

Bekijk Deltafact

Onderwaterdrainage

Onderwaterdrains aanleggen in veenweiden is een mogelijkheid om de maaivelddaling door veenoxidatie drastisch te vertragen. Onderwaterdrains blijken e...

Bekijk Deltafact

Ondergrondse waterberging

Ondergrondse waterberging wordt wereldwijd steeds meer toegepast. Hierbij vindt infiltratie van overtollig zoetwater door putten, drains of infiltrati...

Bekijk Deltafact

Mangrove restoration

Mangrove restoration is about recovering the former situation; it is the regeneration of mangrove ecosystems in areas where they were previously situa...

Bekijk Deltafact

Hergebruik van effluent

Deze Deltafact gaat in op het hergebruiken van effluent als zoetwaterbron. Effluent kan onder andere ingezet worden als irrigatiewater en als proceswa...

Bekijk Deltafact

Effecten verzilting zoete aquatische ecosystemen

In deze factsheet beschrijven we de consequenties van verzilting voor de zoete aquatische ecosystemen. Voor de effectbepaling in het aquatisch ecosyst...

Bekijk Deltafact

Effecten klimaatverandering op terrestrische natuur

In deze deltafact wordt ingegaan op de effecten van klimaatverandering op terrestrische natuur en met name in hoeverre de natuurvoorspellingsmodellen ...

Bekijk Deltafact

Effecten klimaatverandering op landbouw

In deze deltafact wordt ingegaan op klimaatverandering, de effecten daarvan op gewasopbrengsten in de landbouw, de rekenmethodes en modellen die worde...

Bekijk Deltafact

Ecologische effecten koudwaterlozingen aquathermie

Deze Deltafact geeft een overzicht van de beschikbare kennis van effecten van het verlagen van de watertemperatuur op de ecologische toestand van oppe...

Bekijk Deltafact

Deltascenario's en adaptief deltamanagement

In deze deltafact wordt uiteengezet wat Adaptief deltamanagement en de Deltascenario’s zijn en hoe ze gebruikt kunnen worden bij de strategische keuze...

Bekijk Deltafact

Bodem als buffer

In deze Deltafact wordt het belang van de bodem als buffer behandeld en de manier waarop de conditie van landbouwbodems kan worden verbeterd. Het acce...

Bekijk Deltafact

Blauwe diensten

Groene- en blauwe diensten zijn bovenwettelijke, vrijwillige activiteiten die worden ondernomen door particuliere grondeigenaren en grondgebruikers. G...

Bekijk Deltafact