Skip to main content Skip to main nav
Skip to zoekresultaten filter

Zoeken

U kunt hier zoeken op trefwoord, in combinatie met filters om de zoekresultaten verder te verfijnen. U kunt ook direct gaan zoeken via filters. Hiervoor moet u eerst de zoekbalk leegmaken en vervolgens op Zoeken klikken. Hiermee reset u de zoekfunctie.

232 Zoekresultaten gevonden @keyword

Grip op graverij

GRIP OP GRAVERIJ

Helpdesk Graverij

Heb je een actuele vraag over graverij in jouw beheersgebied? Mail de Helpdesk Graverij! Graverij@stowa.nl

Thema's

Helpdesk Graverij

STOWA is met andere (overheids)partijen bezig overzicht te creëren in de activiteiten rondom graverij in vitale infrastructuur. Op deze manier krijgen beheerders handvatten voor de manier waarop ze moeten omgaan met graverij. Een onderdeel hiervan vormt de Helpdesk Graverij: graverij@stowa.nl.

Naar de Helpdesk Graverij

Beleid, wet- en regelgeving

Om ervoor te zorgen dat we in heel Nederland op een eenduidige en duurzame wijze omgaan met deze beschermde diersoort, is het noodzakelijk dat de verschillende bevoegde gezagen, RVO en provincies op een lijn komen met water- en (spoor)wegbeheerders. Hiervoor wordt een gezamenlijk handelingsperspectief ontwikkeld, in de vorm van een nationaal protocol.

Detectie


Op dit moment is er nog geen goede methode beschikbaar om graverijen in een dijk te detecteren. Er worden verschillende methoden onderzocht die kunnen helpen bij de detectie van bever holen en gangen. Te denken valt aan detectie via geur van bevers door, Bijen, E-nose, glasvezel of grondradar (feasibility study Saxion)

Preventieve maatregelen

Als bevers en dassen in de buurt van een dijk voorkomen, kunnen preventieve maatregelen genomen worden om de kans op graverij in de dijk te verkleinen. Dit kan bijvoorbeeld door: het aanbrengen van stortsteen, gaas of damwanden, het realiseren van van hoogwatervluchtplaatsen, of het toevoegen van kalk aan de kleilaag.

Maatregelen bij hoogwater

Wat is het handelingsperspectief op het moment dat een beheerder tijdens hoogwater geconfronteerd wordt met graverij? Onderzocht moet worden hoe je graverij tijdens hoogwater kunt detecteren en de dijk tijdens het hoogwater kan herstellen. Deze maatregelen staan onder meer op de website wikinoodmaatregelen.nl.

Naar wiki noodmaatregelen

Beheer en onderhoud, waaronder reactieve maatregelen

Er wordt gezocht naar oplossingen die de dagelijkse werkzaamheden van de beheerders kunnen verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan instructievideo voor het herstel van graverij in keringen. Maar ook aan een website voor het herkennen en herstellen van verschillende vormen van graverij, of een stappenplan voor het herstel van graverij in keringen

Projecten

Kenniscentrum Bever

Het Kenniscentrum Bever is een initiatief van STOWA, Rijkswaterstaat, ProRail, de Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg en de Zoogdiervereniging. Door de toename van de bever is er steeds meer behoefte aan informatie. Het doel van het Kenniscentrum Bever is door het delen van kennis en het bundelen van krachten, op een duurzame wijze samen te leven met de bever.

Naar het kenniscentrum bever

Kennisdag Graverij in waterkeringen, 28 juni 2023

Hoe kunnen we veilig en duurzaam samenleven met bever en das? En hoe voorkomen we dat gravende dieren ons de spreekwoordelijke das omdoen als het gaat om veiligheid in en rondom dijken, wegen en spoorwegen? Deze vragen stonden centraal tijdens de Kennisdag Dierlijke Graverij op 28 juni 2023.

Bekijk de presentaties en het verslag van deze dag

Graverij sessie, 13 april 2023

Samen met keringbeheerders is een bijeenkomst georganiseerd met als doel kennisvragen te inventariseren rondom dierlijke graverij en deze te prioriteren. Hierbij is Hogeschool Zeeland aangesloten vanwege een lopend subsidie voorstel die ons kan helpen om voor een deel van de kennisleemten een oplossing te bieden. Het verslag van de bijeenkomst is HIER (JJ)te vinden.

Meer informatie

Hoogwatervluchtplaatsen

Tijdens hoogwaterperiodes worden problemen verwacht omdat de beverholen- en burchten langs de oevers dan overstromen. Bij gebrek aan voldoende vluchtplaatsen vluchten de dieren dan naar de dijken om daar holen te gaan graven. Er wordt, samen met waterschap Aa en Maas, ProRail en Rijkswaterstaat, onderzoek gedaan naar het aanleggen van hoogwatervluchtplaatsen voor bevers.

Meer informatie

Internationaal

Ook in andere landen wordt soms geworsteld met de vraag: hoe leven we duurzaam samen met de bever. We willen graag leren welke problemen in andere landen spelen en hoe die daar worden opgelost. Hiervoor zal een internationale meeting georganiseerd worden.

Nieuws

Nieuw programmaplan ORK: verder onderzoek naar integrale veiligheidsbenadering

Onlangs kwam het vijfde programmaplan uit van het Ontwikkelprogramma Regionale Keringen (ORK), periode 2024-2027. Het programma richt zich sinds het begin van deze eeuw op kennisontwikkeling rondom de sterkte en veiligheid van regionale keringen. Directe aanleiding ervoor was de regionale-dijkafschuiving bij Wilnis in 2003. Belangrijke aandachtspunten voor de komende planperiode zijn de integrale veiligheidsbenadering, het concept water en bodem sturend en het toets- en ontwerpinstrumentarium.

Lees meer

Succesvolle PIW-kennisdag waterkeringen

Zo’n 350 enthousiaste waterkeringprofessionals togen op donderdag 11 april naar Burgers’ Zoo in Arnhem om de 21e Kennisdag Waterkeringen bij te wonen. Er kwam een divers gezelschap van experts uit de waterwereld op af: de wetenschap, het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs en natuurlijk de waterschappen. Het thema was 'Dijkbeheer onder veranderende omstandigheden'. Het programma had een internationaal tintje met cases uit Vlaanderen en Duitsland.

Lees meer

Wel of geen wel?

In 2017 is gestart met het landelijk registreren van zogenoemde zandmeevoerende wellen. Voor dit project zijn er bij de hoogwaters van Januari 2018 diverse infrarood metingen, landmeetkundige registraties en innovatieve metingen uitgevoerd. Daarnaast is de bestaande landelijke database aangevuld en openbaar gemaakt. Onlangs werd het portaal geheel vernieuwd en aangevuld met luchtfoto’s en infraroodbeelden, gemaakt vanuit een vliegtuig, van wellen die gemaakt zijn tijdens het hoogwater rond de jaarwisseling 2023-2024.

Lees meer

Contact

Meer weten? Neem dan contact op met Hanneke Kloosterboer van STOWA, via graverij@stowa.nl

Het aantal bevers en dassen in Nederland neemt gestaag toe. Maar graverij in waterkeringen door deze dieren vormt groot een risico voor de waterveiligheid. Hoe kunnen we in de toekomst veilig en duurzaam samenleven met bever en das? Een hele uitdaging voor dijk-, weg- en spoorwegbeheerders, maar ook voor beleidsmakers en vergunningverleners en natuurbescherming. STOWA doet onderzoek naar mogelijke oplossingen en deelt deze kennis onder meer via deze website. Thema's Projecten Nieuws Contact B&O waterkeringen graverij PIW primaire keringen regionale keringen