Skip to main content Skip to main nav

Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK): Ontwerpen en verbeteren

Als een kering niet voldoet aan de gestelde veiligheidseisen, moet deze worden verbeterd. Daarvoor moet de kering worden versterkt, of de hydraulische belasting op de kering worden verminderd. Bij de versterkingsopgave is het belangrijk rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen. Binnen ORK zijn voor verschillende typen regionale keringen ontwerprichtlijnen geschreven die deze ontwikkelingen meenemen.

Als een kering niet voldoet aan de gestelde veiligheidseisen moet de kering worden verbeterd. Daarvoor moet ofwel de kering worden versterkt ofwel de hydraulische belasting op de kering worden verminderd door ingrepen in het watersysteem.

Een belangrijk verschil tussen het ontwerpen van een kering en het toetsen ervan is de beoogde lange levensduur van de kering (in vergelijking met de peildatum van een toets op veiligheid). Daarom is het belangrijk hoe met voorziene toekomstige ontwikkelingen en de onzekerheden daarbij wordt omgegaan.

Aanbevelingen voor het ontwerpen zijn beschreven in separate ontwerprichtlijnen. Hierbij is eveneens weer onderscheid gemaakt in de verschillende typen regionale waterkeringen.

Hieronder een overzicht van de resultaten tot nu toe:

Handreiking Ontwerpen & Verbeteren Boezemkaden (2009)

Deze Handreiking beschrijft verschillende aspecten van het verbeteren van de veiligheid van een boezemkade. Daarbij wordt ingegaan op het verbeteren van de kade zelf, als op het reduceren van de hydraulische belasting. > Meer informatie en download

Handreiking Ontwerpen & Verbeteren Waterkeringen langs regionale rivieren (2009)

Deze handreiking heeft betrekking op het ontwerpen en verbeteren van de waterkeringen langs regionale rivieren. > Meer informatie en download

De Veenbox

In de periode 2003-2004 is het droogte onderzoek Veenkaden uitgevoerd, resulterend in een Draaiboek Droogtegevoelige veenkaden. Sinds de afronding van dat onderzoek zijn door waterschappen aanvullende onderzoeken gedaan alsmede nieuwe inzichten verkregen op basis van de ervaring met droogte en de toepassing van het Draaiboek. De documenten van de veenbox zijn hieronder te vinden, maar voor een overzicht van nieuw ontwikkelde kennis is een bijsluiter opgesteld. In deze bijsluiter staan aanbevelingen en aandachtspunten bij het gebruik van het Draaiboek.

Droogteonderzoek veenkaden (2005)

Dit hoofdrapport bevat een samenvatting van het onderzoeksprogramma Droogteonderzoek veenkaden, alsmede de belangrijkste bevindingen van dat programma. > Meer informatie en download

Naar een draaiboek voor droogtegevoelige kaden (2005)

Het rapport 'Naar een draaiboek voor veenkaden bij droogte' geeft aanbevelingen voor het treffen van voorbereidingen teneinde gesteld te staan voor de veiligheid van droogtegevoelige veenkaden tijdens droogte. > Meer informatie en download

Beslissingsondersteuning inspectie verdroogde boezemkaden (2004)

Voor de bepaling van urgentie en intensiteit van inspecties geeft dit rapport inzicht in de mechanismen die kunnen optreden als gevolg van extreme droogte. Ook wordt aangegeven hoe gewerkt kan worden naar een uniforme aanpak bij inspecties. > Meer informatie en download

Stabiliteit van veenkaden: de stand van zaken (2004)

Vooruitlopend op de eindresultaten zijn in dit rapport enkele aanbevelingen gedaan voor maatregelen die genomen kunnen worden ter voorbereiding van de zomer van 2005. > Meer informatie en download

Het korte termijn droogte onderzoek veenkaden in retrospectief (2004)

In dit rapport wordt een eerste antwoord beschreven op vragen zoals: ‘In welke gebieden bevinden zich kaden die kwetsbaar zijn voor verdroging’ en ‘Wat zijn belangrijke aandachtpunten bij de visuele inspectie van veenkaden’. > Meer informatie en download

Bomen op verdroogde boezemkaden (2004)

In dit rapport worden de effecten van bomen beschreven op verdroogde boezemkaden. > Meer informatie en download

Hoe droog is het? (2004)

Doelstelling van dit rapport is het opstellen van een ondersteunend advies aan de waterschappen voor de bewaking van de veiligheid van veenkaden gedurende de zomer van 2005. > Meer informatie en download

Kwetsbaarheid van veenkaden voor droogte (2004)

Dit rapport is bedoeld voor het opstellen van een ondersteunend advies aan de waterschappen voor de bewaking van de veiligheid van veenkaden in de zomer van 2005. > Meer informatie en download

Veiligheid van veenkaden: denkbare (nood-) maatregelen (2004)

Dit rapport is bedoeld om inzicht te geven in preventieve maatregelen om de veiligheid van de veenkaden tijdens droogte te waarborgen. > Meer informatie en download

Grondonderzoek veenkaden (2004)

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de (grond mechanische) kenmerken van veenkaden tijdens droogte. > Meer informatie en download

Inspectietechnieken voor droge veenkaden (2004)

Dit rapport beschrijft een inventarisatie van bijzondere technieken die gebruikt kunnen worden bij de inspectie van verdroogde veenkaden. > Meer informatie en download

Aandachtsgebieden veenkaden (2004)

Dit rapport geeft een overzicht van gebieden met veenkaden of kaden op een veenondergrond. > Meer informatie en download

Stabiliteit van veenkaden tijdens droogte (2004)

In dit rapport wordt een case studie beschreven waarbij een analyse van de stabiliteit van veenkaden tijdens langdurige droogte wordt uitgevoerd. > Meer informatie en download

Herbevochtiging verdroogde veenkaden (2004)

De onderzoeksresultaten naar natuurlijke herbevochtiging van verdroogde veenkaden worden in dit rapport beschreven. > Meer informatie en download

Versnelde herbevochtiging verdroogde veenkaden (2004)

In dit rapport worden denkbare maatregelen beschreven om verdroogde veenkaden versneld te herbevochtigen. > Meer informatie en download